De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders, gekozen door en uit de ouders. En twee leerkrachten, gekozen door het personeel. De M.R. geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van onze school of het bestuur van ROOBOL te maken hebben. Tevens is de M.R. overlegpartner van het schoolbestuur.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • Harmina Feenstra
  • Sascha Franken

Personeelsgeleding

  • Froukje Hiemstra- de Haan
  • Meike Elzinga- Dijkstra